" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


About usBanner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
About us
บริษัท อีบิลด จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยกลุ่มผู้บริหารผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมานานเกือบครึ่งทศวรรษ ภารกิจหลักของ บริษัท อีบิลด จำกัด คือการให้บริการชั้นเลิศ แก่ลูกค้าของเรา ในการจัดซื้อหาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม ให้กับงานโครงการที่มีมูลค่า 200 ล้านบาทขึ้นไป โดยในกระบวนการจัดซื้อนั้นทางบริษัทเราเองได้ประสบปัญหาต่างๆ ได้แก่

  1. ความยุ่งยากในการเปรียบเทียบคุณลักษณะ คุณสมบัติ คุณภาพ และราคาสินค้า

  2. ขาดข้อมูลในการจัดหาสินค้าทดแทนในกรณีที่สินค้าที่ใช้อยู่ขาดแคลนหรือต้องการเปลี่ยนสินค้าที่ได้คุณภาพทัดเทียมกันแต่สามารถลดต้นทุนได้

  3. ขาดข้อมูลสินค้าที่ใช้ควบคู่กันซึ่งทำให้ต้องสั่งสินค้าที่มีราคาสูงกว่าปกติเมื่อหน้างานจำเป็นต้องใช้สินค้านั้นเป็นการด่วนส่งผลให้การจัดการกระแสเงินสดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

  4. การได้ราคาที่มักจะล่าช้าและต้องผ่านการประสานงานจากหลายฝ่ายในแต่ละผู้จำหน่าย ทำให้การประเมินราคาเพื่อยื่นประมูลมีความคลาดเคลื่อนสูง

  5. การประสานงานติดต่อจัดส่งสินค้าลงหน้างานที่ยุ่งยากหากสั่งสินค้าจากหลายผู้จำหน่าย และได้รับการบริการที่มีมาตรฐานต่างกัน ทำให้เสียเวลาในการติดต่อประสานงานส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างที่เป็นไปอย่างล่าช้า ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล


เราเล็งเห็นว่าในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่าย ทางเราจึงคิดที่จะสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวขึ้นมาจากฝ่ายจัดซื้อของบริษัท และเราพบว่าหากสามารถนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนได้ใช้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของชาติไทย บริษัท อีบิลด จำกัด จึงเสนอบริการเผยแพร่ข้อมูลวัสดุก่อสร้างที่ครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ www.ebuild.co.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.